Ochrana osobních údajů

Společnost MAN CREDIT s.r.o. je dle zákona č. 101/2000 Sb. registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zápis v Registru zpracování osobních údajů je zapsán pod registračním číslem 06319416

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ uděluji společnosti MAN CREDIT s.r.o., se sídlem Nedvědova 865, 250 65 Líbeznice, IČ: 06319416 souhlas se zpracováním mých osobních údajů.
  Souhlasím, aby společnost MAN CREDIT s.r.o. shromažďovala, zpracovávala a uchovávala ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny mé osobní údaje (včetně rodného čísla), které jsem jí sdělil(a) nebo sdělím, a které spol. MAN CREDIT s.r.o. získala či získá v souvislosti se Žádostí o úvěr, uzavřením a plněním či neplněním smlouvy o úvěru.
  Prohlašuji, že jsem si vědom(a) a souhlasím s tím, aby si společnost MAN CREDIT s.r.o. údaje uvedené v Žádosti o úvěr ověřila z veřejně dostupných zdrojů, včetně zdrojů, kterých je spol. MAN CREDIT s.r.o. členem, či ze kterých lze tyto údaje získat za stanovený poplatek (Katastrální úřad, Centrální evidence exekucí, apod.)
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa nemovitosti, která bude předmětem zajištění úvěru, údaje o současných finančních závazcích vč. případných exekucí, doložitelných příjmech, rodné číslo, číslo mobilního telefonu (popř. pevná linka), e-mailová adresa, případně další údaje, uvedené ve formuláři na webových stránkách www.plsfinance.cz.
 3. Souhlasím s tím, aby mě společnost MAN CREDIT s.r.o. kontaktovala za účelem nabídky finančního produktu, a to jak písemně na adresu bydliště, tak na e-mailovou adresu, kterou jsem k tomuto účelu správci poskytl(a), tak i na čísle mobilního telefonu či pevné linky. Stvrzuji souhlas s tím, že je společnost MAN CREDIT s.r.o. oprávněna mě kontaktovat telefonicky v době od 8:00 – 21:00 hod.
  Souhlasím s občasným zasláním obchodního sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., které se bude vždy týkat nabídky finančního produktu.
  Dále souhlasím s tím, že je společnost MAN CREDIT s.r.o. oprávněna zaznamenat jakoukoliv komunikaci (mezi společností MAN CREDIT s.r.o. a klientem), která je vždy uchovávána pouze v písemné podobě v kartě klienta. Telefonní nahrávky nejsou naší společností pořizovány!
  Rovněž souhlasím s tím, aby mi společnost MAN CREDIT s.r.o. zasílala informace, týkající se smluvního vztahu, jako např. informace o schválení či neschválení úvěru, další návrhy řešení mé finanční situace (typ úvěrového produktu), upozornění na termín splátky úvěru či splátky již opožděné, a to formou nešifrovaných zpráv, tedy e-mailu nebo SMS zpráv (v případě nutnosti včetně osobních údajů), popř. telefonicky. Beru na vědomí, že v případě nešifrovaného přenosu neodpovídá společnost MAN CREDIT s.r.o. za ochranu obsahu těchto zpráv v případě neoprávněného přístupu třetí osobou na straně příjemce v průběhu jejich přenosu či při doručení.
 4. Uvědomuji si a souhlasím s tím, že tento souhlas se vztahuje i na poskytnutí a zpracování osobních údajů třetích osob, které subjekt údajů, jakožto hlavní žadatel o úvěr uvedl v Žádosti o úvěr, a které budou společností MAN CREDIT s.r.o. taktéž kontaktováni na emailu či mobilním telefonu, který pro účely posouzení zpracování Žádosti o úvěr hlavní žadatel společnosti MAN CREDIT s.r.o. poskytl. Žadatel o úvěr prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, s jejich zpracováním, uchováním, a následně s případným sjednáním vybraného finančního produktu. (Třetími osobami se ve většině případů rozumí manžel, manželka, syn, dcera, matka, otec, příp. další příbuzní, atd.)
 5. V případě, že bude žádost o úvěr předběžně schválena, souhlasím s pořízením úplných fotokopií dokladů totožnosti, s jejich zpracováním a následným předáním úvěrující společnosti.
  Poznámka: Po předání fotokopií osobních dokladů bankovnímu či nebankovnímu subjektu jsou případné elektronické verze (JPG, PDF, atd.) zcela odstraněny! Přesto, že je společnost MAN CREDIT s.r.o. řádně zaregistrovaný správce osobních údajů u ÚOOÚ, nejsou ve společnosti MAN CREDIT s.r.o. uchovávány žádné kopie osobních dokladů klientů (OP, ŘP). Tyto doklady jsou uchovávány pouze přímo u poskytovatele úvěru.
 6. Veškeré informace, které jsou subjektem údajů v průběhu řízení úvěru sděleny, jsou zpracovány s maximálním ohledem na jejich diskrétní povahu a jsou uchovávány na zabezpečených serverech za dodržení striktně bezpečnostních podmínek určených zákonem.
  Při jakémkoli nakládání s Vašimi osobními údaji se vždy řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Klademe maximální důraz na zabezpečení Vašich dat.
 7. Souhlasím s tím, aby společnost MAN CREDIT s.r.o., jakožto správce osobních údajů, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 4, písm. j), zmocnil či pověřil ke zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele, který pro společnost MAN CREDIT s.r.o., jakožto správce pracuje.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a na dobu neurčitou, přičemž jej mohu kdykoli odvolat. Žádost o ukončení zpracovávání a uchovávání osobních údajů je nutné podat písemně na adresu sídla správce osobních údajů, tzn. spol. MAN CREDIT s.r.o., a to v případě, že již není Smlouva o úvěru aktivní (nebyla vůbec uzavřena, nebo je úvěr ze strany klienta zcela doplacen). V takovém případě je na základě žádosti provedena likvidace údajů. To znamená, že veškeré osobní údaje žadatele o likvidaci jsou vymazána. Jedná se nejen o vyloučení z dalšího zpracování údajů, ale o úplné odstranění dat, nikoli pouze tzv. blokaci.
  Souhlasím s tím, že přijetí odvolání souhlasu bude ze strany společnosti MAN CREDIT s.r.o. ověřeno telefonicky se subjektem údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme správci údajů nahlásit včas jakékoli změny údajů, zvláště pak údajů kontaktních.
 9. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo společnosti MAN CREDIT s.r.o. zpracovávat ty osobní údaje žadatele, které je správce údajů oprávněn zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů, v souladu s příslušným zákonem. Toto se týká především těch údajů, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných prostřednictvím společností MAN CREDIT s.r.o.
 10. Jsem si vědom svého práva přístupu k mým osobním údajům, jejich opravu či doplnění, a při splnění zákonem stanovených podmínek právo na vysvětlení, odstranění či úplnou likvidací osobních údajů (viz bod 8.)

Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl(a) ve formuláři, a dále poskytnu společnosti MAN CREDIT s.r.o. při telefonickém hovoru či ústně na osobní schůzce, jsou a budou pravdivé a úplné, a že jsem nezamlčel(a) žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit posouzení žádosti o úvěr.